Обществен съвет

Общественият съвет  в Четвърто основно училище
“Иван Вазов” е учреден на 15.10.2019г. 
след проведена родителска среща.

В Обществения  съвет  влизат:

 1. Параскева Колева – председател;
 2. Айфер Мустафова Мехмедова;
 3. Айлин Сафет Ахмедова
 4. Светлана Диянова Пантева;
 5. Селиме Али Ибрям;
 6. Стоянка Пенчева Цанова;
 7. Христина Димитрова Христова

Резервни членове: 

 1. Айше Руфиева Мустафова;
 2. Айген Раимова Хасанова;
 3. Радослава Иванова Стефанова

Ученическо ръководство

 1. Людмил Ивайлов Людмилов – 5А клас
 2. Александър Светославов Петков – 5А клас
 3. Джан Хамзов Мехмедов – 5Б клас
 4. Юзге Юзджанова Мехмедова – 5Б клас
 5. Йозге Ахмедова Мустафова – 6А клас
 6. Белин Бехтин Исмаил – 6А клас
 7. Емине Неждетова Мехмедова – 6Б клас
 8. Джансу Шефкет Мустафа – 6Б клас
 9. Моника Ивайлова Иванова – 7А клас
 10. Владимир Емилов Абаджиев – 7А клас
 11. Айсу Мустафова Адемова – 7Б клас
 12. Силвия Николаева Календжиева – 7Б клас