Насоки за работа в условията на Ковид – 19

КласСвободни места Клас Свободни места
I – а0
II – а1 II – б 0
III – а0 III – б 1
IV – а0 IV – б 1
V – а10 V – б 9
VI – а8 VI – б 10
VII – а10 VII – б11

Етичен кодекс на общността

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за квалификация

Училищен учебен план

Годишен план за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

План грамотност

Програма здравно, екологично

Правила за електронна комуникация

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

План за справяне с тормоза

Училищна политика за справяне с тормоза

Единни правила за тормоза

План за действие за безопасност на движението по пътищата

Училищен спортен календар

Дневен режим

Седмично разписание

Графици

График БДП

Теми и график

График – допълнителен час ФВС

График контролни

График консултации

График дежурства