Насоки за работа в условията на Ковид – 19

КласСвободни места Клас Свободни места
I – а0 I – б0
II – а0 II – б0
III – а0 III – б0
IV – а0
V – а7 V – б 6
VI – а6 VI – б 3
VII – а3 VII – б3

Етичен кодекс на общността

Стратегия за развитие на училището

План за действие

Правилник за дейността на училището

Условия и ред за организиране и провеждане формите на обучение

Правилник за вътрешния трудов ред

Училищен учебен план

Учебен план 1-7 клас

Годишен план за дейността на училището

Календар на дейностите

Вътрешноучилищна квалификационна дейност

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма здравно, екологично

Правила за електронна комуникация

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Начало и край на учебния ден

План за справяне с тормоза

Училищна политика за справяне с тормоза

Единни правила за тормоза

Дневен режим 1-4 клас

Дневен режим 5-7 клас

Седмично разписание

Графици

График БДП

Теми и график

График консултации