От месец ноември 2019г. в училището са сформирани 15 групи по проекта. Три от групите са за занимания по интереси и дванадесет групи за обучителни затруднения.

Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Финален етап „Дъга върху платното“, акцентът е върху техники с акрилни бои с нестандартни размери на работния формат.

Учениците от 3-а клас, група “Ние и нашето семейство” по проект “Подкрепа за успех” с ръководител Петя Михайлова проведоха среща с бизнес – консултант.
Г-жа Димитрова – гл. счетоводител в Четвърто основно училище “Иван Вазов” разказа на учениците как е избрала своята професия, показа им своя първи бюджет и представи пред третокласниците интересни и скъпоплатени професии.

❔

Учениците от 3-б клас, група „Заедно с отбора“, по проект “Подкрепа за успех” с ръководител Борислав Тодоров.

dav

Група „Дъга върху платното“ по проект „Подкрепа за успех“ с ръководител Емил Димитров. Работа по проект „Кукери“.